යහපත් දේශපාලන සංස්කෘතියක් ඇති කිරීමට සියලු දෙනා එක්විය යුතුයි - ජනපති 13-08-17