ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ ඒ සංස්කෘතියට හුරු වෙන්න අපිට ටික කාලයක් ගත වීමයි. 11-07-18