රට විකුණන්න යන රට බෙදන ව්‍යවස්ථාව පරාජය කරන ඡන්දයක් මේ මහින්ද රාජපක්ෂ 08-02-18