මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී මැතිවරණ කොමිසම මුහුණ දුන් අභියෝග මොනවාද 11-03-18