අගමැතිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති යොවුන් පාර්ලිමේන්තු සභිකයින්ගේ හමුව 10-01-18