ජනපති අගමැති සහභාගී වූ කැබිනට් රැස්වීමෙන් පසු ඇමතිවරුන් මාධ්‍යට කී දේ 15-02-18