ජපාන සංචාරයේ නිරත ජනපති එරට වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකික ආගමික නායකයින් හමු වෙති 14-03-18