මේ වගේ නෙමෙයි හෙට අනිද්දාට තව තව දර්ශන දකින්න පුළුවන් මන්ත්‍රී විජේපාල 12-03-18