මෙරට වන අලි ගහණය අනුව දෙවැනි තැන හිමිවන නැගෙනහිර වනජීවී කලාපයේ තොරතුරු 10-02-18