මම කියන දේ තේරෙන්නෙ නැද්ද හිටපු අමාත්‍ය රවී කරුණානායක ගෙන් ප්‍රකාශයක් 13-08-17