මයික් එක ඉස්සරහ වාඩි වෙලා කතා කියන අය අතරේ රනිල් තමයි චැම්පියන්- කෙහෙලිය 12-03-18