පලවා හැරි පරණ නායකයින් නැවත පිළිගන්නා තැනකට සමාජය වැටිලා - පුබුදු ජාගොඩ 12-02-18