මීට පෙර නොතිබුණු ආකාරයට ඉන්ධන මිල ගණන් ඉහළ ගොස් ඇති බව හිටපු ජනපති කියයි 13-07-18