හොරණ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම් අතරතුර උණුසුම් තත්ත්වයක් 10-07-18