ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමේ සභාපති ඉල්ලා අස්වෙලා තියෙන්නෙ රාජිත සේනාරත්න 11-01-18