හෙරොයින් සමග කොළඹ දී සහ පිළිමතලාවේදී පුද්ගලයින් පස් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට 10-07-18