ප්‍රදේශ රැසකට තද වැසි බස්නාහිර දකුණ සහ නැගෙනහිර මුහුද රළු වන බවට අනාවැකි 17-05-18