පුංචි ඡන්දයේ බලාපොරොත්තු සුන්වු පිරිසක් සිරිකොත ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක. 10-03-18