ජනාධිපති නීතිඥ හේමන්ත වර්ණකුලසූරිය මහතාගේ අවසන් කටයුතු ලබන සෙනසුරාදා 12-07-18