ණය ගෙවන්න බැරි හින්දා මිනිස්සු අද මැරෙන තත්ත්වයකට ඇවිත් - මහින්ද රාජපක්ෂ 09-02-18