ජනපතිවරනෙට කලින් විධායකෙ අහිමි නොකළොත් ඒක භයානකයි සුනිල් හදුන්නෙත්ති 09-07-18