සේවයෙන් ඉවත් කළ වරාය සේවකයින් මාතර - කතරගම මාර්ගය අවහිර කරමින් විරෝධතාවක 12-01-18