ලක්ෂ 34 ක වල්ලාපට්ටා ගුවන් තොටුපොළේදී රේගු භාරයට 08-12-17