සභිකයින් 340 දෙනා රාජකාරි ඇරඹීම ලබන 5 වන දා 12-02-18