අගමැති ගජ මිතුරු කල්ලියේ අමුතු අත පෙවීම් ගැන හෙළි කළ මන්ත්‍රි වීරක්කොඩි.... 17-04-18