මගේ ජීවත කාලය තුළ කිසිම රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක කිසිම තනතුරක් දරලා නැහැ 15-11-17