හොරුන්ව ආරක්ෂා කරන්න ගිහිල්ලා අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඉල්ලන් කෑවා - අසාද් සාලි 12-01-18