මාතර - හම්බන්තොට දුම්රිය මාර්ගයේ බෙලිඅත්ත දක්වා රේල්පීලි ඇතීරීම ඇරඹෙයි 13-01-18