දේශීය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා කංසා වගා කිරීමට පියවර ගන්නවා - රාජිත සේනාරත්න 13-09-17