දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මීට සුළු මොහොතකට පෙර සිදුවූ බිහිසුණු අනතුර මෙන්න 10-07-18