එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතර නව ගිවිසුමකට සැලැස්මක් 15-04-18