මතභේදයට තුඩු දුන් කෘෂිකර්ම ගොඩනැගිල්ල පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේ අවධානයට 09-03-18