මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට තෙල් මිල ඉහළට - රටවටා ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල දිගු පෝලීම් 11-07-18