වැලිගම සිට ගාල්ල දෙසට ධාවනය කළ මෝටර් රථයක් බස් රථයක ගැටීමෙන් සිදු වූ අනතුර 11-01-18