මෙරට අපරාධ වලක්වා ගැනීමට ආන්දෝලනාත්මක මරණ දඩුවම නැවත ක්‍රියාත්මක වෙයි ද 11-07-18