මහින්ද රාජපක්ෂගේ යටතේ පොදු පෙරමුණක් ලෙස කටයුතු කිරීමට ඒකාබද්ධය එකඟ වෙයි 11-07-18