අවිධිමත් ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු හේතුවෙන් පහළගම වැවේ වාන් ඇළට අත්ව ඇති ඉරණම 12-01-18