මීගමුවේදී පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය හා සැකකරුවන් පිරිසක් වෙඩි හුවමාරුවක් 13-08-17