නුගේගොඩ අවුරුදු උත්සවයකදී පළාත් මන්ත්‍රී සුසිල් කිඳෙල්පිටිය පළ කළ අදහස් 12-04-18