ඉදිරි පැය කිහිපය තුළ බස්නාහිර ඇතුළු පළාත්වලට අකුණු සමග ගිගුරුම් සහිත වැසි 15-04-18