හෙරොයින් කිලෝ ග්‍රෑම් 35ක් පුත්තලමේදී විනාශ කෙරේ - Hiru News 13-03-18