මේ වසරේ විද්‍යාපීඨවලට ඇතුළත් වීම සඳහා අයැදුම්පත් 35000කට අධික සංඛ්‍යාවක් 12-01-18