අනුරාධපුරයේදී මහාසංඝරත්නයට පිණ්ඩපාත දානය පිළිගැන්වූ මුස්ලිම් වැසියන් 14-03-18