වන අලි මැද ගම්මැද්ද ගමින්ගමට වැවෙන් වැවට ක්‍රියාන්විතය හත්වන දිනය සපුරයි 13-01-18