මහින්දගේ කාලේනම් විවෘත කළා නම් කොළඹ ඉඳලා මොරගහකන්දට කොඩි දානවා - අසාද් සාලි 10-01-18