ව්‍යවස්ථාවට අනුව අගමැති හෝ ඇමතිවරයෙකු ඉවත් කිරීමට ජනපතිට හැකියාවක් තිබේ ද 15-02-18