ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය හිටපු ජ්‍යේෂ්ඨ නි පොලිස්පති නානායක්කාර රිමාන්ඩ් 15-02-18