වයෝවෘද්ධ පූජ්‍ය පක්ෂය වෙනුවෙන් නව රක්ෂණාවරණයක් ලබාදීම ගැන ජනපතිගේ අවධානය 13-09-17