මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේ ගමන් මලු ස්කෑනර් යන්ත්‍රයක් ඉන් ඉවත් කෙරේ 12-07-18