තමන් චෝදනාවලට නිර්දෝෂි බවට අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් කී කතාවට රජයෙන් ප්‍රතිචාර 12-07-18